GUK

Europe/Stockholm
  • 09:00 09:05
   Val av sekreterare och justeringsperson 5m
  • 09:05 09:10
   Fastställande av föregåendes mötesprotokoll 5m
  • 09:10 09:25
   Anmälningar och information från studierektorer, studievägledare med flera 15m
  • 09:25 09:35
   Information om kurslitteratur (Åsa/Tony/Henning) 10m
   (Sten) Information om kursböcker för Kurs FK4027, (VT17) Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat.
   Diskussion om kursboken för delen “Modern fysik samt Strålning och energi”:
   * Young & Freedman, University Physics with Modern physics, 14th Edition (samma som på FK3014 fram till läsåret 15/16).

   De andra kursböckerna för andra kursdelar bestämms av MISU och astronomi:
   * Klimat och väder:
   - Kompendium: Harald Lejenäs: Meteorologi, En introduktion till de meteorologiska skeenden i lufthavet,
   självkostnadspris från MISU
   - Clas Bernes, En ännu varmare värld, Naturvårdverket. Det exemplar vi har för granskning är den senaste upplagan från 2007.

   * Astronomi och kosmologi:
   - Comins, N. F. & Kaufmann, W. J. III, Discovering the Universe, 10:e upplagan (paperback), W. H. Freeman and Co, New York. (samma som på FKU200)
  • 09:35 09:45
   Arbete med kurser på masternivå (Åsa/Henning) 10m
  • 09:45 09:55
   Ny policy dokument för laborationsrapporter (Åsa/Henning) 10m
   Paper
  • 09:55 10:00
   Övriga frågor 5m